6 Basiselementen.

Het is makkelijk om jezelf een moslim te noemen maar dat wil nog niet zeggen dat je je volledig overgeeft aan de Islam. Om je volledig over te geven aan de Islam zijn er 6 basiselementen waarin je moet geloven: 1. De Eenheid van God 2. De Profeten 3. De Boeken 4. De Engelen 5. De Dag des Oordeels 6. De Voorbeschikking 1. De Eenheid van God Onder het geloven in de eenheid van Allah verstaat men, dat er maar één God is en dat er niemand is zoals Hij. Hij heeft geen deelgenoot; Hij verwekt niet en is ook niet verwekt; Hij is ondeelbaar in persoon; Hij is eeuwig; Hij is oneindig; Hij heeft noch begin noch einde; Hij is de Almachtige, de Alwetende, de Alrechtvaardige. Hij heeft de hele wereld lief. Hij is de Schutspatroon, de Gids, de Helper, de Genadige, de Barmhartige, enzovoort. Allah is overal. Allah kent alle handelingen die men op aarde doet, zowel de goede als de slechte. Allah kent zelfs de geheime gedachten van mensen. Allah heeft de wereld en iedereen daarop geschapen. Hij bemint en koestert ons allen. Hij zal ons in de hemel belonen voor al onze goede daden, en ons in de hel straffen voor al onze slechte daden. Wij kunnen de liefde van Allah verwerven, door volledige onderwerping aan Zijn wil en gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Wij kunnen de wil en de geboden van Allah kennen uit de heilige koran en uit de overleveringen van onze Profeet Mohammed 2. De Profeten De Islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam, Noah , Abraham , Ismael , Isaak , Jakob , Mozes en Jezus tot Mohammed (vrede zij met het allen) Mohammed is, gezonden door Allah, zoals Allah zegt in de Koran: Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen maar hij is de boodschapper van Allah en het zegel (laatste) der profeten. Allah is omtrent alle dingen wetend". (Surah 33 : Ayah 40) We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar Allah. Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de lofuiting; "Aleihi-assalam" (a.s.) of bij de Profeet Mohammed met "Vrede zij met hem" of "Sallalahu 'alaihi wasalam" ( ) Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels.Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd. Wij geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties. 3. De Boeken Onder het geloven in de boeken van Allah wordt verstaan, dat Allah geboden en godsdienstige gedragsregels aan verscheidene profeten heeft geopenbaard, in verschillende perioden van de geschiedenis, om de mensheid te leiden. De godsdienstige boeken van Allah zijn vier in getal: De Tauraat (de Torah) De Zabur (De Psalmen) De Injil (Het Evangelie) De Koran De Tauraat werd geopenbaard aan de profeet Mozes, de Zabur aan de profeet David, de Injil aan de profeet Jezus en de Koran aan de profeet Mohammed . De Tauraat, de Zabur en de Injil bestaan niet meer in hun oorspronkelijke vorm. De tegenwoordige uitgaven zijn slechts bewerkingen uit latere tijden. Moslims volgen de heilige koran. De voorafgegane geboden en godsdienstige gedragsregels zijn er ook in opgenomen. De verzen ervan werden door Allah aan de profeet Mohammed ingegeven en geopenbaard via de engel Jibrail (Gabriël). Deze verzen zijn nog steeds in hun oorspronkelijke vorm bewaard gebleven in de Arabische taal. En Allah garandeert ons dat Hij de koran zal beschermen: Waarlijk Wij: Wij zijn het die de Maning (Qur'aan) hebben nedergezonden en voorzeker Wij zijn die het zullen beschermen (tegen vervalsing en verdraaiing) (Surah 15 : Ayah 9) De verzen van de heilige koran werden niet op één en dezelfde tijd aan de profeet Mohammed geopenbaard. Ze werden ofwel afzonderlijk, ofwel in gedeelten aan hem geopenbaard tijdens de laatste 23 jaren van zijn leven. Ze werden opgeschreven zoals hij ze uitsprak en onder zijn leiding gerangschikt gedurende zijn leven. De heilige koran leert moslims om Allah te aanbidden, Hem alleen, om Zijn bevelen te gehoorzamen, die daarin staan, om de leerstellingen en voorbeelden die de profeet Mohammed heeft opgesteld, te volgen, om goed te doen jegens anderen, vooral jegens ouders en familie, om eerlijk en waarheidlievend te zijn. De heilige koran geeft een volledig gedragspatroon voor een juiste levenswijze. 4. De Engelen Engelen zijn geestelijke schepselen van Allah, die altijd gehoorzamen aan Zijn wil en gebod. Ze zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk. Ze hebben geen ouders, noch echtgenoten, noch zonen of dochters. Ze hebben geen stoffelijke lichamen, maar kunnen iedere vorm aannemen die ze willen. Engelen eten en drinken niet zoals menselijke wezens. Ze slapen ook niet. Moslims geloven dat engelen uit zuiver licht zijn geschapen. De engel Jibrail (Gabriel) werd door Allah gestuurd om de heilige boodschap over te brengen aan de uitverkorenen op aarde. Deze uitverkorenen (boodschappers en profeten) zijn in alle tijdperken en in alle klimaten voorgekomen. Jibrail gaf alle openbaringen van Allah door aan de profeet Mohammed . De belangrijkste eigenschappen van engelen zijn zuiverheid, rechtschapenheid, waarheidsliefde en gehoorzaamheid aan de wil en de geboden van Allah. Engelen kunnen op de aarde niets doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Allah. De engelen handelen alleen in gehoorzaamheid aan de geboden van Allah. Zij kunnen dus niets doen op aarde, zonder Zijn bevel. Moslims aanbidden engelen niet. Men moet alleen Allah aanbidden. Engelen zijn de dienaren van Allah en ook zij aanbidden Hem. De heilige koran zegt uitdrukkelijk dat we niemand anders dan Allah mogen aanbidden, noch mogen wij aan Hem deelgenoten toekennen. 5. De Dag des Oordeels Volgens de Islam is er leven na de dood. De Hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De Hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk door verbondenheid met Allah en door het ontwikkelen van de spirituele kwaliteiten en eindeloze positieve capaciteiten die een mens bezit. De dag des oordeels is de dag waarop iedereen wordt beoordeeld op zijn slechte daden maar ook op zijn goede daden ook al zijn ze nog zo klein. Iedere moslims dient altijd in gedachten te houden dat deze dag ooit zal komen en kan zich hier dus op voorbereiden. 6. De Voorbeschikking Moslims geloven in al-qadar, de goddelijke voorbeschikking, maar dit geloof in de goddelijke voorbeschikking betekent niet dat de mensen geen eigen wil hebben. Dit betekent dat ze kunnen kiezen tussen het goede en het kwade en dat ze verantwoordelijk zijn voor hun keuze. Het geloven in goddelijke voorbeschikking omvat het geloven in vier dingen: Allah weet alles. Hij weet wat gebeurd is en wat gebeuren zal. Allah heeft alles wat gebeurd is en zal gebeuren tot de Dag des Oordeels, opgetekend. Alles wat Allah wil gebeurt en alles wat Hij niet wil gebeurt niet. Allah is de Schepper van alles (dus van zowel het goede als het kwade). Wanneer je het geloof goed gebaseerd hebt op al deze elementen, dan heb je de Islam geaccepteerd. En door het geloof te verklaren (Sahada), onderwerp je je aan de Islam en word je een herboren moslim waarmee je de poorten van genade en vergiffenis voor jezelf opent.

Wat Is Islam

Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord "Islam".

De islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus, of Boedisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx.
Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes.

De religie "Islam" is de ware religie van "Allah" en als zodanig is het centrale principe van Allah's  religie ; de totale onderwerping aan Allah's wil. (Allah = Arabische vertaling van "God")

Het Arabisch woord "Islam" betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die alleen is het waard aanbeden te worden.
Iemand die dit doet wordt een een 'Moslim' genoemd.
Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God' , maar het betekent ook 'vredelievend'.
Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed (vzmh) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd.
Islam is de religie die aan Adam was gegeven,de eerste mens en de eerste profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden.

De naam van Gods religie 'Islam', is niet door mensen verzonnen.
Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart God;

"Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen". (Koran 5:3)

Islam is niet een religie van een bepaalde etnische groep of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid.

In de bijbel staat nergens dat God tegen het volk van Mozes (vzmh) of tegen zijn nakomelingen zegt dat hun religie Judaïsme is, noch tegen de volgelingen van Christus dat hun religie Christendom is .
Feitelijk was Christus niet eens zijn naam, noch was zijn naam Jezus !
De naam "Christus" komt van het Griekse woord "Christos" dat 'de gezalfde' betekent.
Dat wil zeggen dat Christus een Griekse vertaling is van de Hebreeuwse titel "Messias".
De naam "Jezus" aan de andere kant, is een Latijnse verbastering van de Hebreeuwse naam "Esau".
Voor de duidelijkheid, zullen we het hier maar houden op "Jezus" (vzmh).
Wat betreft zijn religie, het was wat hij predikte.
Zoals de profeten voor hem, predikte hij onderwerping aan Gods wil; (dat is Islam) en hij waarschuwde tegen de valse goden van de menselijke verbeeltenis.
Volgens het Nieuw Testament leerde hij zijn volgelingen als volgt te bidden; "Uw wil geschiede, op aarde als in de Hemel"